3F Frozen Fish Food bv hecht veel waarde aan ieders privacy en gaat dan ook zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

3F Frozen Fish Food bv heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website is voorzien van een SSL certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Op deze wijze stellen wij zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3F Frozen Fish Food bv verwerkt enkel uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons heeft verstrekt om een opdracht uit te kunnen voeren.
Wij verkopen geen persoonsgegevens en verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij de andere partij op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens.
Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens werden verzameld of waartoe de wet ons verplicht.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

3F Frozen Fish Food bv geeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, geheel te laten verwijderen of door ons over te laten dragen. U kunt een verzoek of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@frozenfishfood.nl. Om het verzoek te documenteren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft in dat geval altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

3F Frozen Fish Food bv maakt gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heeft 3F Frozen Fish Food bv geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Daarnaast maakt deze website gebruik van WordPress, een website cms afkomstig van WordPress.org, deze laat een cookie achter om een sessie aan te maken, maar wordt niet gebruikt voor analyses.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de internetsite van 3F Frozen Fish Food bv is verbonden.

3F Frozen Fish Food bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u een bericht sturen naar info@frozenfishfood.nl,

3F Frozen Fish Food bv
Van Leeuwenhoekweg 18A
5482 TK Schijndel
Nederland.